Vorig jaar 613 signalen over zorgfraude bij informatieknooppunt Zorgfraude

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018, toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien steeds meer gemeenten zich bij het IKZ aansluiten. De signalen gaan over 526 zorgaanbieders. Over 77% van hen kwam er in 2019 voor het eerst een signaal binnen.

Dat staat in het rapport “Signalen fraude in de zorg 2019”. Minister De Jonge (VWS) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verschillende vormen van fraude

Over de zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen de meeste signalen binnen (250), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt op de tweede plaats. In vergelijking met 2018 is het aantal Wmo-signalen fors gestegen, van 85 in 2018 naar 186 in 2019. Signalen van fraude in de zorgverzekeringswet gaan meestal over zorg in natura, bij signalen over de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet is er meestal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

Opvallende fenomenen in 2019 zijn:

  • Sommige zorginstellingen maken hoge winsten, terwijl de loonkosten opvallend laag zijn.
  • Zorgaanbieders over wie fraudesignalen binnenkomen maken regelmatig gebruik van complexe of opvallende organisatiestructuren.
  • Er zijn signalen dat zorgaanbieders vermoedelijk meer criminele activiteiten uitvoeren dan alleen fraude in de zorg. Zo stellen zorgaanbieders zich soms intimiderend en bedreigend op tegenover cliënten, medewerkers en/of toezichthouders.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude

Via het IKZ brengen acht partners informatie samen met als doel fraude in de zorg effectiever aan te pakken. De IKZ-partners werken samen vanuit de overtuiging dat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg bescherming verdient tegen kwaadwillenden. Binnen het IKZ worden signalen van fraude gedeeld, besproken en verrijkt, zodat opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars effectiever kunnen opereren. Het IKZ kijkt niet alleen naar individuele zaken, maar signaleert ook trends en ontwikkelingen. Aan de hand daarvan kunnen de IKZ-partners controle, toezicht en opsporing richten op belangrijke aandachtsgebieden.

In het IKZ werken acht partners samen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het rapport Signalen fraude in de zorg 2019 en het Jaarbeeld 2019 staan hieronder.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het IKZ (secretariaat@ikz.nl of 030 - 296 89 71)