Bestuurders frauderende zorgorganisaties onder de loep

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onderzocht of bestuurders van zorgorganisaties die in verband worden gebracht met fraude in aanraking zijn geweest met justitie. Vooral bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen lijkt hier sprake van.

Dit staat in het rapport "Strafrechtelijke antecedenten bij vermoedens van zorgfraude" van het Informatie knooppunt zorgfraude.

Het IKZ heeft onderzocht of en hoe vaak er mogelijk sprake is van strafrechtelijke antecedenten bij bestuurders van organisaties die (vermoedelijk) zorgfraude hebben gepleegd. Het onderzoek beperkt zich tot 41 casussen waarbij sprake was van zorgfraude. De resultaten geven aanleiding tot vervolgonderzoek.

In totaal zijn 53 bestuurders in deze 41 zaken onderzocht. Van hen bleken 30 (57%) een juridisch dossier te hebben. Daarvan zijn 24 personen veroordeeld, één zaak loopt nog, vier bestuurders zijn niet veroordeeld. Het gaat geregeld om meerdere veroordelingen per bestuurslid, en om uiteenlopende delicten, waaronder fraude, diefstal en geweldsdelicten.

Het IKZ stelt naar aanleiding van dit onderzoek voor om een vervolgonderzoek te doen met een grotere, zo mogelijk meer representatieve onderzoekgroep. Daarnaast wordt geadviseerd om onderzoek te doen naar de verschuiving van criminele activiteiten richting de zorg. Het IKZ ontvangt ook signalen van cliënten die bedreigd en geïntimideerd worden, ook dit verdient nader onderzoek. Met de informatie uit vervolgonderzoek kunnen risico-indicatoren worden ontwikkeld, daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt als input voor de screening van zorgaanbieders door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. De partners van het IKZ zetten zich gezamenlijk in voor integere zorg met als doel de zorg patiëntvriendelijk en betaalbaar te houden.