Over de zorgsoort wijkverpleging de meeste signalen over zorgfraude

In 2018 heeft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 558 signalen ontvangen over mogelijke fraude in de zorg. De meeste signalen hebben betrekking op wijkverpleging, gevolgd door mond-zorg en ggz. Als we kijken naar de financieringsvorm dan zijn over de pgb financiering de meeste signalen binnengekomen. 28% van alle signalen betreffen pgb. Dit staat in het jaarrapport ‘Signa-len zorgfraude 2018’ van het IKZ.

Organisaties die fraude in de zorg bestrijden, brengen via het IKZ signalen over vermoedens van fraude bij elkaar om efficiënt en effectief op te treden tegen fraude. Zorgaanbieders waarover ge-durende meerdere jaren signalen binnen zijn gekomen, lijken de overstap te hebben gemaakt naar de wijkverpleging en beschermd wonen. Deze zorgsoorten geven de indruk kwetsbaar te zijn voor fraude. Er zijn meerdere aanbieders geïdentificeerd die gelijktijdig op twee of drie zorgdomeinen (Zvw ,Wlz. Wmo en JW) lijken te frauderen. Uitkomsten van toezicht- en opsporingsonderzoeken van de samenwerkingspartners kunnen hier meer licht op werpen. Dit kan pas echt vastgesteld worden als er nader onderzoek is gedaan naar de signalen.

Op 19 juni heeft minister De Jonge van VWS het jaarrapport ‘Signalen zorgfraude 2018’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport omvat cijfers en casuïstiek rond signalen van zorgfraude die via het IKZ bijeen zijn gebracht. Het IKZ is een samenwerkingsverband bestaande uit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opspo-ringsdienst (FIOD), de Belastingdienst, CIZ (Centrum indicatiestelling zorg ), de Vereniging van Neder-landse Gemeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie (OM).

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Neder-landse begroting wordt eraan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg ten goede komt. Zorgfraude ondermijnt het zorgstelsel. Daarom werken IKZ-partners en het ministerie van VWS samen.