Over het IKZ

De organisatie

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Door informatie te combineren zijn de IKZ-partners in staat zorgfraude effectiever aan te pakken.

Organogram IKZ

De samenwerkingspartners zijn:

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);

de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);

de Belastingdienst;

de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD);

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

het Openbaar Ministerie (OM);

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De kracht van het IKZ is de samenwerking met negen zeer verschillende partners die allemaal een geheel eigen perspectief hebben op zorgfraude. De IKZ-partners werken samen vanuit de overtuiging dat de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg bescherming verdient tegen kwaadwillenden. Daarom is alles wat wij doen erop gericht dat zorgfraude effectiever wordt opgespoord en waar het kan wordt voorkomen. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband.          

Het IKZ werkt actief samen met andere organisaties die een rol spelen bij de aanpak van fraude in de zorg. Er zijn relaties met het o.a. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Financial Intelligence Unit (FIU).  

Wat doet het IKZ?

Het IKZ brengt signalen van partners over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-partners. De IKZ-partners hebben namelijk ieder eigen informatie tot hun beschikking. Door deze informatie samen te brengen, ontstaat een duidelijker beeld van specifieke vormen of gevallen van fraude. Zo kunnen de IKZ-partners gezamenlijk en individueel krachtiger optreden. Bekijk hier de infographic over het delen van signalen.

Daarnaast brengt het IKZ trends, ontwikkelingen en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden in kaart.

Zorgfraude is het opzettelijk misleidend handelen binnen het zorgdomein, waarbij

doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of

andermans gewin.

Transitie

De bewindspersonen van VWS willen het IKZ een wettelijke basis geven, onder meer omdat de huidige wettelijke bevoegdheden beperkt zijn. Het betekent dat de huidige IKZ-organisatie gaat veranderen van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, naar een rechtspersoon met een wettelijke taak.