Onderzoek Risico's op regelovertreding bij kleine instellingen

Om te bezien of de vergunningsplicht vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in bepaalde sectoren zou moeten worden uitgebreid naar instellingen met maximaal tien zorgverleners, heeft het ministerie van VWS het IKZ gevraagd onderzoek te doen naar risico’s voor kwaliteit en rechtmatigheid bij kleinere instellingen. In dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen behandeld: risico’s op regelovertreding per deelsector op basis van (fraude)signalen, drempels om zorg te kunnen verlenen vanuit wet- en regelgeving en contractering, en objectieve indicatoren voor het wegen van een risico op regelovertreding bij nieuwe zorgaanbieders.

Het IKZ concludeert op basis van de resultaten van het onderzoek dat uitbreiding van de vergunningplicht naar instellingen met maximaal tien zorgverleners, in ieder geval wenselijk is voor de sectoren waar momenteel de meeste risico’s op regelovertreding worden gezien. Dat zijn ten eerste de wijkverpleging en op de tweede plaats de (extramurale en/of pgb-gefinancierde) gehandicaptenzorg. Niet zozeer omdat er aantoonbaar grotere risico’s zijn bij kleinere instellingen (hoewel dit wel wordt vermoed), maar omdat de overgrote meerderheid van de ondernemingen in deze sectoren klein is. Daarnaast zouden aanvullende objectieve indicatoren, die in dit rapport worden verkend, in de vergunningsvragenlijst voor de Wtza kunnen worden opgenomen om zicht te krijgen op een verhoogd risico op regelovertreding.