338 signalen over zorgfraude bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2023 338 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. De signalen gaan over 293 zorgaanbieders. Over ongeveer driekwart van hen kwam er in 2023 voor het eerst een signaal binnen.

In 2023 is een signaal gemiddeld 2,0 keer gedeeld, wat het belang van de samenwerking aantoont. Door het delen van informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht.

Dat staat in de “Jaarrapportage Signalen fraude in de zorg 2023”. Het rapport is 30 mei 2024 aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aangeboden.

Verschillende vormen van fraude

Ten opzichte van 2022 is het aantal signalen in 2023 gedaald met twintig procent. Een groot deel van die daling is te verklaren door het ontbreken van een robuuste grondslag voor het delen van informatie over eenmanszaken en vof’s van één van de ketenpartners. Het aantal bij IKZ aangeleverde signalen wil overigens niet zeggen dat er ook meer of minder gefraudeerd wordt.

Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen de meeste signalen binnen (144). De Wlz komt op de tweede plaats (72) en de Wmo op de derde plaats (70). In 2023 is over alle zorgwetten, met uitzondering van de signalen over aanvullend verzekerde zorg, het aantal signalen ten opzichte van 2022 gedaald. De signalen over aanvullend verzekerde zorg zijn gestegen met circa 13 % (van 39 naar 44). Daartegenover staan de dalingen van signalen onder de Wmo (38%), Wlz (21%) en Jeugdwet (13%)

In de signalen die in 2023 met het IKZ zijn gedeeld, zijn opvallende fenomenen te zien waarbij meer zorg wordt gedeclareerd dan daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of zorg niet geleverd wordt. Ook zien we dat vervalste of gefingeerde informatie wordt aangeleverd en dat de administratie niet op orde is.

Tot slot zijn er in 2023 net als voorgaand jaar opnieuw signalen over betrokkenheid van zorgaanbieders bij ondermijnende criminaliteit.

Terugblik signalen, fenomenen en onderzoeken

De jaarrapportage Signalen fraude in de zorg 2023 geeft een beknopt inzicht in patronen van de fraudesignalen die vorig jaar bij de IKZ-partners zijn binnengekomen. Ook bevat het informatie over recente onderzoeken van het IKZ naar fraude en over de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de partners.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude

Via het IKZ brengen acht partners informatie samen met als doel fraude in de zorg effectiever aan te pakken. Binnen het IKZ worden signalen van fraude gedeeld, besproken en verrijkt, zodat opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars effectiever kunnen opereren. De IKZ-partners werken samen vanuit de overtuiging dat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg bescherming verdient tegen kwaadwillende.

Het IKZ ontvangt alleen signalen die door de partners worden ingediend en heeft geen zicht op fraudesignalen bij andere organisaties doordat de partners verschillende criteria hanteren voor het indienen van een signaal bij het IKZ. De ingediende signalen bevatten een aanwijzing voor fraude, maar er is (nog) geen bewijs van fraude. De cijfers uit het rapport geven daardoor niet alle vermoedelijke en feitelijk gepleegde fraude in de zorg weer.

In het IKZ werken negen partners samen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het OM brengt geen signalen in bij het IKZ.

De jaarrapportage Signalen fraude in de zorg 2023 staat hieronder.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het IKZ (info@ikz.nl of 030 - 296 89 71).