Toename meldingen zorgfraude in 2017

In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met pgb’s fors toegenomen.

Dit staat in de rapportage "Signalen zorgfraude 2017" van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ is een samenwerkingsverband van negen partners, NZa, ZN, IGJ i.o., Inspectie SZW, CIZ, Belastingdienst, FIOD, OM en VNG. Alle partners hebben een taak op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector.

Het IKZ constateert in haar rapport dat zorgaanbieders vaak op meerdere terreinen frauderen. Bijvoorbeeld door cliënten met psychische problemen of cliënten met een lichte verstandelijke beperking minder dagbesteding te geven dan zou moeten. En daarbij ook onvoldoende begeleiding te geven in de beschermde woonvorm waar zij verblijven. Juist door samenwerking en informatiedeling door de verschillende partners kunnen deze gecombineerde fraudevormen worden aangepakt.

Op 12 juni heeft de minister van VWS deze rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de soorten fraudemeldingen en van wie de meldingen afkomstig zijn. Ook worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop gefraudeerd wordt.

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Zorgfraude kan het zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en partners daartegen op. In april is het Programma Rechtmatige Zorg naar de Kamer toegestuurd.
Met dit programma zetten alle ketenpartners in op het versterken van de gezamenlijke aanpak van fouten en fraude waarin elke partij in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt, en worden nieuwe initiatieven gestart.