Kamerbrief rapportage signalen zorgfraude 2016

Geachte voorzitter,

Met deze brief doe ik uw Kamer de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 toekomen. Deze rapportage is dit jaar opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector. Dit zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Belastingdienst, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie (OM).

Het IKZ is in november 2016 van start gegaan met als doel om de integriteit van de zorgsector te versterken. De aangesloten partners genereren en delen informatie, kennis en inzichten over zorgfraude op één centrale plek. Een van de taken van het IKZ is het jaarlijks opstellen van een rapportage over de signalen van zorgfraude die de partnerorganisaties in het voorafgaande jaar hebben ontvangen. Deze rapportage gaat onder andere in op het aantal signalen, de aard van de signalen, op welke sectoren deze betrekking hebben en wie de melders zijn. Daarnaast schetst het IKZ aan de hand van enkele casussen hoe de samenwerking in de praktijk vorm krijgt.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers